بحران گلودرد دردناک!

سرماخوردگی ام عود کرده. دراز می کشم بدون رو انداز و حباب های رنگی موهوم را روی سقف اتاق دنبال می کنم. بوی گیاه دم کرده توی سرم می پیچد و دلم می خواهد خودم را بسپارم به خ...و...ا...ب...

/ 0 نظر / 20 بازدید