بحران گرافیست هایی که نَکُشتم!

صفحه بندها/گرافیست ها؛ ویراستارها را درک نمی کنند. معمولا صفحه بندها، ویراستارها را هیولاهایی می پندارند که با بدجنسی اجازه ی بسته شدن صفحات را نمی دهند. صفحه بندها فکر می کنند ویراستارها بی خودی به کلمات «گیر» می دهند و مدام کلمات و ساختار جملات را تغییر می دهند تا صفحات نشریه هر چه دیرتر بسته شوند و کار هر چه بیش تر طول بکشد!!

بحران: بازخوانی مجله، امروز خیلی انرژی گرفت؛ نه به خاطر خود کار، به خاطر روحیه ی همکاری ای که در گرافیست مان نبود. با این حال، ویراستاری، کاری است که همیشه با کمال میل می پذیرمش. با همه ی غرهایی که می شنوم، با همه ی درک نشدن ها، با همه ی بی هوده انگاری هایی که دیگران در موردش دارند؛ ویراستاری، فعالیتی است که دوستش دارم.

/ 0 نظر / 21 بازدید