بحران ذکر ازلی

فردا، پیمانه ی سال سی و یکمم پر می شود... سی و یک سال توی این جسم زندگی کرده ام، خندیده ام، گریسته ام، خوش حال بوده ام، غم ناک شده ام؛ با همه ی آن چه بر من رفته، همیشه سرشار بوده ام، سرشار از هستی و صدای خوش پیمان الست...

/ 0 نظر / 18 بازدید