بحران خاموشی و فراموشی

فکر می کنم حالم بد شده. احتمالا مدتی می روم توی لاک خودم و آدم و عالم در نظرم محو می شود. احتمالا یک مدت مشکوک می شوم، حتی به مهربانی! احتمالا باز یک دوره ای پیش رویم هست که خودم را غرق کار می کنم. احتمالا از ترفند پرکاری برای فکر نکردن به ناخوشایندی ای که توی دلم هست، استفاده می کنم. احتمالا یک مدت خاموش می شوم. احتمالا سکوت را بر حرف زدن ترجیح می دهم. احتمالا مدتی می روم توی لاک خودم...

/ 0 نظر / 18 بازدید