ضدبحران: مخاطب امن

اهل حرف زدن نیستم. منظورم حرف زدن از مهم ترین هاست. آن هم مهم ترین هایی که کمی حالت بحران دارند. بحران های واقعی و سخت... امروز اما وقتی بعد از چند ماه با سین حرف زدم، کمی از دردم گفتم. خودم هم نمی دانم چرا! شاید چون سین، توی این سال ها همیشه مخاطب امنی بوده برایم. یادم نمی آید هیچ وقت حتی ذره ای احساس کرده باشم به فکر آرامش من نیست. هر چه بود و هست، نتیجه اش این بود که بدون مقدمه ی خاصی توانستم قدری از حال این روزهام را به زبان بیاورم...

/ 0 نظر / 28 بازدید