بحران نحسی 13

خ، عقلش را از دست داده. امروز می گفت چون ساعتی که توی برگه ی آزمایشش خورده 13 و 13 دقیقه است، پس حتما آزمایشش نحس است!

توی دلم گفتم چه ترس نحسی به جانش افتاده!

/ 0 نظر / 18 بازدید