بحران خیس شدن در روشنایی های بی فروغ

کم حرف که نه، بی حرف شده ام. به یک باره این احساس به من دست داده که تمام حرف های دنیا گفته و تمام مضامین پرداخته شده. و هر چه بعد از این، گزافه گویی است. دلم خواسته جزء گزافه گوها نباشم. در این راه حتی دچار افراط هم شده ام. این یکی را دیشب فهمیدم وقتی که میزبان چهل میهمان بودم. انگار از احوال پرسی هم امتناع می کردم. به طور مرتب خودم را مشغول می کردم، یا مشغول نشان می دادم که حرف نزنم. آن لحظات فکر می کردم همه از حال هم با خبریم، حتی از جزییات حال هم. پس چرا سوال های کلیشه ای بپرسیم و پاسخ های کلیشه ای بشنویم؟! یا ملال انگیز تر از احوال پرسی، بحث های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بود. فکر کنم بی ادبانه است اگر در مورد حرف های آن آدم های محترم بگویم گفت و شنود مکررات خام منشانه بود... این از مواجهه ام با جمع. در ارتباطات میان فردی هم دست کمی ندارم. جواب تلفن نمی دهم. تنها اس ام اس های ضروری را پاسخ می دهم که عدد آن از سه و چهار تجاوز نمی کند...

به شکلی وسواسی در هدف دار بودن حرف هایی که زده می شود، غور می کنم. به این نتیجه ی بی رحمانه رسیده ام که نیمه ی بزرگ تری از حرف های ثبت شده در حافظه ی هستی (اعم از گفتاری و نوشتاری)، "بی هودگی" به معنای واقعی است. و پیامد این بی هودگی، پژمردگی است در سطحی وسیع.

بحران: فکر می کنم جهان دچار پرگویی شده. این پرگویی باعث ایجاد یک شفافیت حجیم و بد شکل شده. ارمغان این شفافیت، روشنایی تسلی بخش نیست، بیش تر آن را چیزی شبیه پرتوهای آزاردهنده و کور کننده ی پروژکتورهای قوی ادراک می کنم... از روشنایی بیش از حد لزوم منزجرم.

تاملات میان متنی۱: منتظر معجزه ای در روند مکالمات انسانی نیستم، شاید به شفابخشی سکوت ایمان آورده ام.

تاملات میان متنی ۲: عمدا در این نوشته از واژه ی "حرف"، و نه "صحبت" استفاده شده.

تاملات بعد متنی: این متن نفی و نهی ای در خصوص هر حرف زدنی نیست.

پی نوشت: بار اول این پژمردگی را چند ماه پیش در "بحران بی هودگی" قلمی کرده ام.

/ 2 نظر / 5 بازدید
وقایع نگار

گاهی آدم اینطوری میشه. این جور وقت ها ، وقتی به "حرف "و نه "صحبت "های افراد گوش میدی حس بدتری داری . بقول خارجکی ها Idle chat هستن!

م.آ.

کتاب جامعه در عهد عتیق(کتاب مقدس) با فراز شگفت انگیزی درباره بیهودگی جهان و هر آن چه زیر آسمان است، آغاز می شود. این روایت کهن از عبثی هستی آن هم در متنی مقدس و قدیمی و نه مدرن، به راستی عجیب است، این که انسان هایی در آن زمان ها نیز ملال و پوچی را تا عمق آن هم چون ما حس می کردند. انتخاب حرف به جای صحبت به نظرم بسیار دقیق بود. هایدگر به این «حرف»ها می گوید وراجی. کاربست روزمره و لغو زبان. حرف زدن به کار بردن بدون کنتور و حساب و کتاب و الکی واژگان به قصد وقت پرکنی است. مصاحبت اما هم نشینی است، همراه شدن با زبان، با دیگری، با خود و با هستی. راست می گویید، جهان پر شده از حرف. شفافیتی که از آن صحبت کردید من را یاد رمان بسیار زیبای میرا انداخت. در میرا جهانی تصویر شده بود بدون دیوار، یا بهتر بگویم دیوارهای شیشه ای. شفافیتی که آزارنده بود. دنیایی مخوف که مثل داگویل فون تریه همه در برابر هم به ظاهر حاضر بودند و به واقع می کوشیدند غایب باشند. می توانستند؟ نمی دانم. دنیای ما به آن سمت می رود. همه در برابر هم هستند، همه به ظاهر و به تعبیر شما در آغاز از هم با خبرند. اما آیا به راستی با خبرند؟ بعید می دانم.