بحران اعتقادات ناب

چند مرتبه تکرار کرد: کمک امام زمان این طور نیست که خودش بیاید و دستت را بگیرد. گاهی یک نفر مثل شما را سر راهم قرار می دهد... بعد هم گفت امام زمان مثل شما زیاد برایم فرستاده...

 

حال و هواش، شبیه ایمان بی واسطه بود، ایمان بدون واسطه ی دین حتی!

/ 0 نظر / 23 بازدید