بحران اختلال کار و زندگی

از میان پارادایم ها، به نظرم تفسیری از همه آزادتر است، از همه رهاتر...

آرزو کردم کاش من یک تفسیری تمام عیار بودم، ساکت و پذیرنده...

کاش همچون تکه سنگی بر یکی از تپه های هستی، نظاره گر و ساکت بودم؛ کاش ساکت بودم و پذیرا؛کاش من یک تکه سنگ تفسیری بودم بر پهنه ی هستی، هر چه که هست...

/ 0 نظر / 22 بازدید