بحران فقدان نگاه ارتباطی

تحلیل خ.ت را خواندم. دقیق بود. نه آن قدر که بگویم مو لای درزش نمی رفت. اما به حد کافی راضی کننده بود... براش نوشتم گرچه مواضع سیاسی ات به شدت تحت تاثیر «رسانه» است اما این طور تحلیل کردنات چه قدر لازم و ضروری است. توی جواب چند تا فحش به ... داده بود و نوشته بود: پیامت را قاب می کنم!

خ.ت از انگیزه هایی که منجر به بازداشت ا.ن خواهد شد، نوشته بود و توضیح داده بود چه طور همه ی این انگیزه ها ضعیف و ساخته ی شبکه های اجتماعی هستند. برایم عجیب بود با آن پیشینه ی به شدت افراطی اش، توی این یادداشت نوشته بود معتقد است که افراد جامعه در کنش های مجازی شده این انگیزه ها را می سازند تا «دل شان خنک شود»...

به نظرم خ.ت در مسیر دکتر «ه.خ» و «م.ت» است برای بسط نگاه ارتباطی در تحلیل کلان جامعه. به نظرم می رسد این رویکردها، از نگاه های تقلیل گرایانه ی سیاسی حاوی بصیرت بیش تری هستند...

تاملات بعدمتنی: براش نوشتم دوست دارم درباره ی بازی های اجتماعی مجازی بنویسم، این که نیروهای خرد از طریق شبکه ها به چه صورت انگیزه های کلان را شکل می دهند. با نگاه بدبینانه ام موافق نبود. اما واقعیت مجلس را یادش آوردم و نیروهایی که کلان رفتارها را شکل دادند... چه قدر همه چیز سیاسی است!

/ 0 نظر / 24 بازدید