بحران آدم ها و اندیشه ها

آرنت را تحسین می کنم. نبوغش و اقتداری که در بیان دارد، باشکوه است!

تاملات میان متنی: این سال ها، پیامد افکار هانا آرنت برایم پذیرفتنی نیست. یعنی ستایش شخصیتش مساوی با مستحیل شدن در ارزش هایش نیست.

/ 0 نظر / 27 بازدید