بحران تدریس

بچه ها فکر می کنند من همه چیز دانی هستم که برای هر سوالِ بنیادی یک پاسخ آماده و طبیعی دارم. تصور/انتظاری که از من دارند این است که بتوانم تناقض های حاکم بر نظام های فردی و اجتماعی را نشان دهم... تمام ترم سعی ام بر این بود که نشان دهم ”بی ارزش بودن“ الزاما ارزش نیست و هر فردی با پایبندی به ”خود“ش چه نیروی مثبت منحصر به فردی است...

این ترم، تمرین صبر بود، تمرین مدارا (از جایگاه بالا)، تمرین سکوت های به موقع و کلام های کوتاه اما موثر...


/ 0 نظر / 38 بازدید