م.م گفت در انتظار معجزه است، برای داشتن ایمان. فکر می کنم ایمان داشتن هم یک نوع معجزه است. اعتقاد راستین و باوری ماورای عقل و استدلال به هر بتی، به هر خدایی، به هر نیرویی، به هر موقعیتی خودش معجزه است. جهان متکثر، با پیش کشیدن کثرت و وارد کردن این کثرت به ذهن انسان و شرح و بسط این کثرت در نگاه و تجربه ی انسان؛ مجالِ باور و ایمان را گرفته است... بشر، بیش تر با «تعصب» درگیر شده، به جای «باور». و آسیب همین است. همین تعصب است که «جنگ» را نهادینه کرده. جنگ در سطوح خُرد و کلان زندگی...

در واقع بشر از جنگی با ابعاد جهانی و موسوم به جنگ سوم معاف شده. معاف شده تا با تعصبی که گریبانش را گرفته، هر روز ابعاد کوچک و فرساینده ای از جنگ و رقابت تهی را تجربه کند. و بر اثر همین تجربه ها، مستهلک شود...

با این حال تصور می کنم انسان، بی هوده و باور، دست نیافتنی نیست...

/ 0 نظر / 24 بازدید