بحران اشک های غیرکلیشه ای

پنج ساعت پر التهاب بر من گذشته بود و ترس، حالت غالبم بود...

بحران: من توضیحی ندارم... کاش تمام گریه ها را به غم و درد مرتبط نمی کردند. گاهی انسان از ناشناختگی ترس تجربه شده می گرید؛ مثل من در غروب امروز...

/ 1 نظر / 3 بازدید
نقد حال

فکر می کنم حاشه و متن، امری ذهنی و نسبی نیستند. کسی که توی کلاس فعالیت دارد یعنی در متن حضور دارد. کسی که گفت و گو نمی کند و درگیر مباحث نمی شود، یعنی در حاشیه است. من تحلیل روشنی از حاشیه نشینی دخترها ندارم. اما می بینم که آنها حاشیه را برگزیده اند. آنها توی نوشتن رسال و تز و مقاله مشکل دارند. زهرا توی المپیاد رتبه خوبی کسب کرده ولی وقتی در کلاس مختلط شرکت کرد از من سوال کرد چرا پسرها با هوش ترند؟ مواجهه زهرا و دخترهای دیگر با نظام مردسالار جدی است. و هر یک، بر اساس تاریخ شخصی و جمعی شان، روش خاصی در پیش می گیرند. زهرا در خانه می تواند آزادانه علایقش را دنبال کند... ولی مدرسه او را محدود به کلیشه های دخترانه می کند... جامعه او را محدود به کلیشه های جنسیتی می کند... او هرچقدر قوی باشد... هرچقدر خانواده حمایتش کند... در نهایت مقهور نظام سلطه مردانه می شود و باید زنانه بودن را انطور که مردان تعریف می کنند برگزیند نه آنطور که خودش تشخیص می دهد یا انتخاب می کند...