بحران آدم های ناشناس

آقای دال چند مرتبه سر به سرم گذاشت. بهش گفتم "تیکه"های شما را جواب نمی دهم، نه از روی بزرگ واری، فقط به خاطر خجالت از بدقولی ای که کردم... رفتارش کلا باهام تغییر کرد. فکر کردم احترامش هزار برابر شد!

/ 0 نظر / 4 بازدید