بحران تمرکز

می ایستم روی نقطه ی مرکز. و تا شعاع هزاران هزار متری خودم حصار می کشم. من این مرزهای خودخواسته ی خودساخته را دوست دارم، این در خود بودن را...

/ 0 نظر / 23 بازدید