بحران کهنه های تازه

چند خط پیرامون الف:

رفتن الف را هنوز باور نکرده ام، بس که نا به هنگام...

بعد رفتنش سوگ واری هم کردم، اما...

گل های رز پروفایلش را که می بینم، با خودم زمزمه می کنم: ای داغ بر دل نشسته...

/ 1 نظر / 23 بازدید