بحران جای خالی

ف.ت از دنیا رفت. پانصدکیلومتر آن طرف تر. برده بودندنش شهر بزرگ تر، با بیمارستان های به تر... کل خانواده با هم رفته بودند، برای مداوا؛ امشب بدون او برمی گردند سمت خانه... حتما کلید انداختن و باز کردن در خانه ای که دیگر صدای مادر تویش نپیچد خیلی هولناک است... امشب، به آن سه بچه، چه ها که نخواهد گذشت...

/ 0 نظر / 18 بازدید