بحران رهایی

امروز که گذشت، تلفنی نداشتم. تلگرام را یک مرتبه برای چک کردن امور کاری باز کردم. بیرون هم نرفتم. تا شب تنها بودم. بعد از ده روز شلوغی که پشت سر گذاشته بودم نیاز داشتم به این خلوت کوتاه نه ساعته.

/ 0 نظر / 18 بازدید