بحران های من
آرشیو وبلاگ
نویسنده: ف، م - چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٦

یک حس خوبی توی نگاه کردن به جاده هست که تخیلم را عمیق می کند، فکرهام را پرواز می دهد، مرا از زمان و مکان و بُعدهای دیگر هستی جدا می کند...

بحرانتمام چهل دقیقه را به برهوتِ جاده هایی که جلوی چشمم رژه می رفتند، نگاه می کردم...

کدهای اضافی کاربر :